JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 13. lipnja 2017. | Natječaji


Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine” (Službeni glasnik Međimurske županije broj 1/17.), objavljuje se sljedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 6. Ekološka poljoprivreda
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 7. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza
Potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.
Županija će subvencionirati troškove po korisniku u maksimalnom iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna

2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.
Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

3. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, na poziciji 1005A100005 Program potpora poljoprivredi u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna.
Na potpore za mjere navedene u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 15.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
– rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (MJERA6)
– preslika žiro računa
– preslika osobne iskaznice
– izjava o korištenim državnim potporama male vrijednost
– izjavu o poreznom statusu
– preslika računa veterinarske stanice o vađenju krvi iz 2017. godine i dokaz o izvršenoj uplati (MJERA7)
– preslika zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru u 2017. godini i preslika potvrdnice (MJERA6)

Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam Međimurske županije ili na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr
Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu po više mjera iz županijskog proračuna pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 20.000,00 kn godišnje.
Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti veći od 100,00 kn bez PDV-a.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.
Potpora neće biti dodijeljena podnositeljima koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositeljima koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te onima koji imaju nepodmirenih obveza prema Međimurskoj županiji.
Zahtjev s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – poljoprivreda MJERA _“ na adresu:
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Odsjek za poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2, 40000 Čakovec

7. INFORMACIJE:
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec ili na tel: 040/374-002, 040/374-231;e-mail:danica.posta@medjimurska-zupanija, elvira.herman@medjimurska-zupanija.hr

8. OSTALE ODREDBE
Odluku o dodjeli potpore donosi župan nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti
KLASA: 320-01/17-03/4
URBROJ: 2109/1-07-2/01-17-2
Čakovec, 12. lipanj 2017.

PRILOZI:

Zahtjev za MJERU6 (docx)
Zahtjev za MJERU7 (docx)
Izjava o poreznom statusu (docx)
Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti (docx)