Zaštićeno područje LAG-a Mura-Drava

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 30. svibnja 2016. | Zanimljivosti


Područje LAG-a Mura-Drava karakterizira bogata prirodna baština te krajobrazna i biološka raznolikost koja je u velikoj mjeri definirana rijekama Murom i Dravom koje su među posljednjim prirodnim tokovima nizinskih rijeka u srednjoj Europi. Posebno su značajna vlažna staništa  poput poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, mrtvih rukavaca, napuštenih korita i meandri te sprudovi i strme odronjene obale u kojima se gnijezde strogo zaštićene vrste. Čak 47% područja LAG-a je zaštićeno, a 41% otpada na Regionalni park Mura – Drava. Površina zaštićenog područja LAG-a predstavlja veliki potencijal za održivi razvoj ovog područja s naglaskom na ekoturizam i posebne vrsta turizma za specifične tržišne niše posjetitelja.

Ekološka mreža NATURA 2000 sastavljena je od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova EU. Od ukupne površine LAG-a, 15,52% otpada na područja posebne zaštite i područja koja su značajna za ptice, dok 23,68 % otpada na područja od značaja za zajednicu, odnosno područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.