Operativni program: Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1. srpnja 2016. do 2. rujna 2016. god.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji:

Skupina 1.

Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020, (SDP) koji glasi;

Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga,

udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;

 1. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 2. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijavi priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Skupina 2.

Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om, za društvenog poduzetnika, te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu;
 2. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 3. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 4. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku provedbe projekta, što će do kraja provedbe projekta trebati dokazati dostavom rješenja o upisu gospodarske djelatnosti u odgovarajući registar, odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.

Sažetak:

Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Ciljane skupine Poziva:

 • Voditelji i zaposlenici u društvenim poduzećima;
 • skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada (osobe s invaliditetom koje nisu na tržištu rada, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine);
 • javni službenici.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 800.000,00 HRK.

Sva potrebna dokumentacija može se preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/