Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 4. studenoga 2016. | Natječaji


U Narodnim novinama br. 100/2016 od 02.11.2016. godine objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u poveznici: NN 100/2016

100 02.11.2016 NATJEČAJ

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-079 od 27. X. 2016. (424)

Na temelju članka 26. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 14. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI PROJEKTI/OPERACIJE I OPĆI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi projekti/operacije su projekti/operacije sukladno članku 15. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi opći troškovi su opći troškovi sukladno članku 24. Pravilnika.

(3) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 HRK.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu propisan je člankom 13. stavcima 4. i 5. Pravilnika.

(5) Najniži i najviši iznos javne potpore koji korisnik može tražiti propisan je člankom 13. stavcima 6. i 7. Pravilnika.

(6) Najniži i najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji propisan je člankom 13. stavcima 8. i 9. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti pečatom i potpisati te dostaviti ovjerenu potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (datum, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 7.2. ‘Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije’ – provedba tipa operacije 7.2.2. ‘Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta’« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-
-kninske i Zadarske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300.

(5) Korisnici tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave.

Korisnici koji provode postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju sukladno članku 29. stavku 7. po dovršetku postupka javne nabave, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. Natječaja.

Korisnici koji provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 28. Pravilnika, dostavljaju nakon sklapanja Ugovora o financiranju, a najkasnije u roku od 8 mjeseci sukladno članku 28. stavku 11. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III Natječaja.

Nakon provedbe svih postupaka nabave, sukladno člancima 28. i 29. Pravilnika, dokumentacija iz Priloga III Natječaja dostavlja se istovremeno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Korisnik nakon što Odluka o dodjeli sredstava postane pravomoćna može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrda o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankarskom garancijom plative »na prvi poziv« i »bez prigovora»/Zadužnicom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma sukladno članku 38. Pravilnika, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »Natječaj za podmjeru 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije 24 mjeseci od datuma donošenja odluke o dodjeli sredstava, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 7.2./Operacija: 7.2.2., Zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

(4) Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 38. – 40. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga natječaja počinje teći od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.