Natječaj za provedbu podmjere 19.2.-operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. lipnja 2016. | Natječaji


U Narodnim novinama broj 50 od 01. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

U nastavku je tekst Natječaja koji je dostupan i u NN 50/2016.

Klasa: 440-12/16-19-02-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-001 od 31. V. 2016. (231)

Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet natječaja je dodjela sredstava za cjelokupno trajanje Programa sukladno članku 5. stavka 1. i članku 16. stavka 3. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine 47/2016; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i to za provedbu:

– podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.),

– podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.),

– podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

(1) Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

(2) Natječajem se LAG-ovi se odabiru za cjelokupno trajanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Dodijeljena sredstva javne potpore namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti iz:

– tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru Podmjere 19.2.

– tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti suradnje LAG-a« i 19.3.2. »Provedba aktivnosti suradnje LAG-a« u okviru Podmjere 19.3.

– tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« u okviru Podmjere 19.4.

(2) Lista prihvatljivih troškova za podmjere 19.3. i 19.4. bit će objavljena uz natječaje za provedbu podmjera 19.3. i 19.4..

(3) Natječaje iz stavka 2. ove točke Agencija za plaćanja će raspisati nakon sklapanja ugovora s LAG-om.

(4) Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 490.000.000,00 HRK.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4..

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u Agronet sustav (u daljnjem tekstu: Agronet). Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem Agroneta. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak popunjavanja zahtjeva za potporu putem Agroneta pojašnjen je u Vodiču za korisnike, koji je dostupan na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u Agronet dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u Agronetu, korisnik je dužan ispisati Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu. Potpisanu i ovjerenu od korisnika Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu korisnik mora dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do 1. srpnja 2016. godine, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj za podmjeru 19.2. »Provedba operacije unutar CLLD strategije«/TIP OPERACIJE 19.2.1. »Provedba operacije unutar CLLD strategije«. Pošiljku je potrebno dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(5) Zahtjevi za potporu nakon objavljenog natječaja obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

6. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 3. lipnja 2016. do 1. srpnja 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. ovoga Natječaja počinje teći od3. lipnja 2016. i traje do 1. srpnja 2016.