Natječaj za provedbu operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 27. srpnja 2016. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16  Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”.

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-073 od 22. VII. 2016. (307)

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 62/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, provedba tipa operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 62/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 6. Pravilnika.

2. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 370.000.000,00 HRK.

2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

3. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

4. Visina javne potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 8. stavak 6. i 7. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU/PROMJENU/PREDUJAM/ISPLATU

1. Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja.

2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

3. Zahtjeve i »Vodič za izradu studija izvodljivosti projekata navodnjavanja koji se planiraju financirati iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014-2020« korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo.

5. Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III ovog Natječaja. Dokumentacija se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

6. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 17. Pravilnika na temelju Poziva za prikupljanje ponuda i u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 12 mjeseci nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu IV Natječaja.

7. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, u svrhu ispunjenja kriterija iz članka 17. Pravilnika i objavu Poziva za prikupljanje ponuda, moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, sukladno članku 5. stavku 2. Pravilnika, kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu i Uputa za prikupljanje ponuda dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

6. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 27. srpnja 2016. i traje do 27. listopada 2016.

Detaljnije možete pronaći ovdje.