Natječaj za podmjeru 4.3., operaciju 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. travnja 2016. | Natječaji


Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 106/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 8. Pravilnika.

2. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio Pravilnika (Prilog VI).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika i ovoga natječaja.

3. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

4. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU/PROMJENU/PREDUJAM/ISPLATU

1. Podnositelj dostavlja zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog natječaja.

2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

3. Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

5. Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu II. natječaja. Dokumentacija se dostavlja na adresu navedenu u točki 5.(2) Natječaja.

6. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 19. Pravilnika na temelju poziva na dostavu ponuda i u skladu s Uputom za objavu poziva na dostavu ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. natječaja.

7. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, u svrhu ispunjenja kriterija iz članka 19. Pravilnika i objavu Poziva za prikupljanje ponuda, moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu i Uputa za objavu poziva za prikupljanje ponuda dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

6. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.