JAVNI POZIV za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2016. godini

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 19. prosinca 2016. | Natječaji


1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za organizaciju manifestacija u 2016. godini iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede koje se održavaju na području Republike Hrvatske, i to za:

– znanstveno-stručne skupove

– gospodarske manifestacije

– lokalno-tradicijske manifestacije.

2. KORISNICI POTPORA

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj su:

– za znanstveno-stručne skupove: obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

– za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, savezi udruga, zadruge, zadružni savezi, lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG-ovi), Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi

– za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi i udruge (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija).

3. VRIJEME OTVORENOSTI JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvara se danom objave u Narodnim novinama.

Ministarstvo raspisuje javni poziv za prikupljanje prijava za manifestacije održane od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

4. OBVEZNI OBRASCI I POPRATNA DOKUMENTACIJA

A) Propisani obrasci:

– Prijava za dodjelu potpore

– troškovnik planiranih prihoda i rashoda

– životopis odgovorne osobe

– zahtjev za isplatu

– prikaz financijskih troškova

– izvješće o održanom znanstveno-stručnom skupu

– izvješće o održanoj lokalno-tradicijskoj manifestaciji

– izvješće o održanoj gospodarskoj manifestaciji

– potpisna lista izlagača za gospodarsku manifestaciju

– izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

B) Obvezna dodatna dokumentacija:

– preslik potvrde o OIB-u (osobnom identifikacijskom broju) odgovorne osobe (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– preslik izvatka iz sudskog registra ili registra udruga, ili drugi dokument koji dokazuje pravnu osobnost (registraciju) ovisno o organizacijskom obliku organizatora, ne starija od 3 mjeseca od datuma prijave (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za plaćanje) (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– preslik ugovora s bankom iz kojeg je vidljiv broj žiro-računa podnositelja zahtjeva ili potvrdu banke o žiro-računu (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– preslik obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– najmanje tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan uz održanu manifestaciju (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– program manifestacije (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– preslik original liste sudionika za znanstveno-stručni skup ovjerena od strane organizatora (za: znanstveno-stručni skup)

– zbornik radova znanstveno-stručnog skupa u obliku publikacije (za: znanstveno-stručni skup)

– izlaganja (prezentacije) i zaključci isključivo na CD-u (samo za znanstveno-stručne skupove) (za: znanstveno-stručni skup)

– preslik prijave nadležnoj policijskoj upravi održavanja manifestacije ili preslik odobrenja JLS/Grada Zagreba za održavanje manifestacije (za: gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

– katalog izlagača (ime i prezime, adresa, vrsta proizvoda) (za: gospodarsku manifestaciju)

– izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.

Detaljne upute o tome kako se prijaviti, odnosno, kako podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava mogu se pronaći u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s propisanim obrascima objavljene na web-stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Organizator manifestacije Ministarstvu poljoprivrede podnosi »Prijavu za dodjelu potpore« kojom najavljuje održavanje manifestacije.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se najmanje 7 dana, a najviše 30 dana prije održavanja manifestacije.

Organizator manifestacije nakon održane manifestaciji podnosi »Zahtjev za isplatu«.

Zahtjev za isplatu podnosi se u roku do 20 dana nakon dana održavanja manifestacije.

Iznimno za manifestacije koje su održane prije objave javnog poziva u 2016. godini, organizatori manifestacija će Ministarstvu poljoprivrede dostaviti objedinjenu dokumentaciju: Prijavu za dodjelu potpore i Zahtjev za isplatu ovisno o kategoriji manifestacije.

6. ISPLATA SREDSTAVA

Korisnicima kojima je odobrena novčana potpora, Ministarstvo poljoprivrede dostavlja pisano pojedinačne obavijesti o ostvarivanju potpore i s njima sklapa Ugovor o dodjeli potpore za organizaciju manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2016. godini. Ugovoreni odnos uvjetovan je dobivanjem suglasnosti ministra financija na temelju članka 44. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Ministarstvo poljoprivrede isplaćuje potpore na žiro-račun korisnika u roku od 60 dana od donošenja Odluke o dodjeli potpore.

Ministarstvo poljoprivrede pisano obavještava korisnike koji nisu ispunili uvjete iz javnog poziva u 2016. godini.

7. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Organizator manifestacije podnosi Prijavu za dodjelu potpore (uključujući i prateću dokumentaciju) i Zahtjev za isplatu (uključujući i prateću dokumentaciju) isključivo poštom preporučeno s povratnicom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol, Ulica grada Vukovara 78, p.p. 1034, 10000 Zagreb, »Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2016. godini – ne otvarati prije sastanka Povjerenstva«.

Ministarstvo poljoprivrede

 Javni poziv