Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 15. travnja 2017. | Natječaji


Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu od 14. travnja 2017. godine, a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu („Narodne novine“, 17/17.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu

 

I.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

II.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
– IPA – I. komponenta
– Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
– Erasmus+:  Sport
– Sedmi okvirni program (FP7)
– Obzor 2020.
– Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
– Višekorisnička IPA
– Kreativna Europa
– Program o pravima, jednakosti i građanstvu
– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

  1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
    1. tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti

– većim dijelom provode tijekom 2017. ili
– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini;

  1. tijekom 2017. godine;
  1. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
    1. tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti

– većim dijelom provode tijekom 2017. ili
– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini;

  1. tijekom 2017. godine.

 

III.

Prijava za sufinanciranje projekata podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije za 2017. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijavi se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

– Preslika ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ILI potvrde o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela u formatu ispisa internetske stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela, a ne potpisivanje ugovora),
– Preslika obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
– Preslika obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
– Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:
– o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili
– o očekivanom sufinanciranju za navedeni projekt (prema upućenim prijavama za koje se tek očekuje odgovor) ili
– o tome da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora,
Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o financiranim projektima,
– Preslika partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),
– Preslika dokaza o ostvarenim financijskim sredstvima iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko su ostvarena financijska sredstva),
– Preslika obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko su ista predviđena projektom,
– Preslika važećeg Statuta udruge prijavitelja (samo za udruge čiji statut nije moguće preuzeti putem Registra udruga) te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, 74/14) (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi)
– Preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe odgovorne za zastupanje koje nije starije od 6 mjeseci,
– Preslika potvrde Porezne uprave o nepostojanju javnog duga koja nije starija od 6 mjeseci.

Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom:
– Presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak koje nije starije od 6 mjeseci,
– Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju u dva originalna primjerka,
– Presliku osobne iskaznice ili putovnice.

Prijavi nije potrebno priložiti papirnatu verziju preslike čitavog obrasca opisa projekta jer se u elektroničkom obliku (na CD-u) dostavlja potpuna dokumentacija. Za potrebe procjene prijave u sklopu Javnog poziva važno je u papirnatoj verziji dostaviti one dijelove obrasca opisa projekta iz kojih je razvidno o kojem se Ugovornom tijelu radi, zatim tablicu proračuna i posebne uvjete ugovora.

IV.

Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobnom dostavom na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10 000 Zagreb

V.

U tijeku kalendarske 2017. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.

VI.

Prijave za sufinanciranje procjenjuje Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge.
Prilikom procjene, Povjerenstvo uvidom u Registar udruga provjerava usklađenost statuta podnositelja prijave sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, 74/14) i utvrđuje imaju li osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave mandat za zastupanje.
Prilikom procjene Povjerenstvo uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava vodi li podnositelj prijave za sufinanciranje uredno financijsko poslovanje, te provjerava izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora.
Prilikom procjene Povjerenstvo će provjeravati da je organizacija civilnoga društva ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Uredu za udruge, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, Povjerenstvo će za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom pribaviti izvod iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa sukladno članku 6. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.
Za prijave koje udovoljavaju propisanim uvjetima, na prijedlog Povjerenstva, ravnatelj Ureda za udruge donosi Odluku o sufinanciranju najkasnije u roku od 60 dana nakon zaprimanja prijave za sufinanciranje (prema datumu urudžbiranja prijave). Temeljem Odluke o sufinanciranju nositelj projekta odnosno partner s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.

VII.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

VIII.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2017. godine.