Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 10. ožujka 2017. | Natječaji


I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za aktivnosti promocije malog gospodarstva, osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja iz točke II. kojima se promovira malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: aktivnosti) u sljedećem obliku:

 1. Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično),
 2. Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično),
 3. Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Navedene aktivnosti moraju biti provedene na području Republike Hrvatske.

Prijave za dodjelu sredstava za provedbu aktivnosti promocije malog gospodarstva mogu se podnijeti najkasnije do 23.03.2017.

II. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo podnošenja prijava imaju samo oni prijavitelji koji će provesti aktivnost kojom se promovira malo gospodarstvo na području Republike Hrvatske:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • turističke zajednice gradova i županija,
 • obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
 • udruge

Prijavitelji ne mogu biti:

 • javnopravna tijela osim onih izričito navedenih u prethodnom pasusu,
 • političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva.

III. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA TE PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

III.a. Namjena korištenja sredstava

Dodijeljena sredstva odabrani prijavitelji kao korisnici moraju koristiti isključivo za aktivnosti promocije malog gospodarstva iz točke I. ovog Javnog poziva.

III. b. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Odobrena sredstva korisnik je dužan iskoristiti isključivo za provedbu aktivnosti iz točke I. ovog Javnog poziva točno utvrđenih ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih troškova za provedbu aktivnosti utvrđenih ugovorom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik i to:

 • troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično),
 • troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna),
 • ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

 • retroaktivni troškovi za provedbu aktivnosti nastali nakon objave javnog poziva,
 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
 • dospjele kamate,
 • kupovina nekretnina,
 • zajmovi trećim osobama,
 • troškovi zaposlenika angažiranih na aktivnosti koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću,
 • neizravni troškovi kao što su naknada za električnu energiju, vodu, uredski materijal, sitan inventar, telefon, poštanske usluge i slično.

Više informacija na poveznici: http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/