EU POMAŽE HRVATSKIM VOĆARIMA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 14. kolovoza 2017. | Novosti


Europska komisija donijela je Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/1165 o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća kojom se nastavlja s provedbom privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenih poljoprivrednih proizvoda uzrokovanih različitim tržišnim poremećajima. Uredba Komisije stupila je na snagu 1. srpnja 2017. godine i primjenjuje se od toga datuma pa sve do kada će količine dodijeljene državi članici biti iskorištene ili najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

Kako bi se olakšala provedba mjere iz Uredbe Komisije Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (NN 77/17) koji je stupio na snagu 12. kolovoza 2017.

Financijska pomoć Europske unije za privremene mjere potpore iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1165 dodjeljuje se za aktivnosti povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju proizvođačima sljedećih proizvoda koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku:

  • jabuke – oznake KN 0808 10 – za količinu 510 t;
  • mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte wilking i slični hibridi agruma – oznaka KN 0805 21 10, 0805 29 00 i 0805 21 90 – za količinu 850 t;
  • dodatnu količinu od 2.000 t za postupak povlačenja s tržišta Republike Hrvatske, koja ne smije prijeći 1.670 t za jabuku i 330 t za mandarinu.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za besplatnu distribuciju su:

  • humanitarne organizacije;
  • Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas;
  • centri i ustanove socijalne skrbi;
  • ustanove za predškolski odgoj;
  • ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje;
  • bolničke ustanove;
  • kaznene institucije.

Više informacija o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/1165 o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća, zajedno sa svim potrebnim obrascima i uputama za proizvođače i primatelje proizvoda u okviru privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju, možete pronaći OVDJE.