4.3.1. INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. ožujka 2019. | Natječaji


Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 28.1.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 28.2.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 29.4.2019.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 44.743.935,00 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu najkasnije do dana izdavanja Odluke o prihvatljivosti. Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI PROJEKTI:

 • Projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično)
 • radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično)
 • nabava ili razvoj računalnog softvera
 • nabava patenata, licenci

PRIHVATLJIVI OPĆI TROŠKOVI:

 • izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije
 • izrada studijske dokumentacije (pred-investicijska studija izvodljivosti, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš ili elaborat zaštite okoliša, ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kao i ostala izvješća/elaborati i studije koje su potrebne za izradu projektne dokumentacije)
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupovina i/ili izvlaštenje, ostali troškovi vezani uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa poput kupovine, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, sudskih vještaka, geodeta, konzultanata i slično)
 • stručni nadzor nad građenjem (arhitektonski, građevinski, geotehnički, strojarski, elektrotehnički, projektantski, geodetski, arheološki nadzor i nadzor sigurnosti na radu i ostale vrste nadzora u ovisnosti o zahtjevima javnih ili nadležnih tijela)
 • kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje
 • provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela
 • provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela
 • administrativni troškovi (troškovi provođenja javne nabave roba, radova i usluga, troškovi ishođenja dozvola, troškovi postupaka vezanih uz zaštitu okoliša i prirode, troškovi tehničke inspekcije i slično).

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • 100%

IZNOSI

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  332.000.000,00HRK
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.113.000,00HRK
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  111.300.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.04.2019